jakie są zasady dokonywania weryfikacji

jakie są zasady dokonywania weryfikacji

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od czasu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 2175). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych również badań statystycznych. Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) także załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego przedstawiono reguły nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania dodatkowo dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 także najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zadania będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych również ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych dewiz przedstawiono na przykładach operacji występujących w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Można m.in. dowiedzieć się: normy uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej, w jaki sposób tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych, w jaki sposób prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, w który sposób realizować przemian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania, jakim sposobem rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, kiedy wypada zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej, jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową, czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a zarówno – amortyzacja bilansowa i podatkowa, jaka wartość podlega amortyzacji, jakie są podstawowe metody amortyzacji, w który sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne na rzecz środków trwałych, jakie normy obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,

jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji, na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji do głębi umorzonych środków trwałych,

jakie są zasady dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych. W części zostały za to omówione – krok po kroku – zasady przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych na rzecz rozlicznych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można dowiedzieć się m.in.: w który sposób wypada prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i w jaki sposób dokumentować przeprowadzane w tym obszarze operacje, jakie dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione pozostały metody ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste), jakże prawidłowo ujmować środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW, jakich czynności wypada dokonać, żeby doprowadzić ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym, w jaki sposób właściwie umniejszać nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,

jakim sposobem ustalić procedury kontroli zarządczej w zakresie ustalania planów finansowych jednostek, ażeby ustrzec się błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące wikt i remonty środków trwałych, w jaki sposób przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11, na co wypada zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, jakie zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych również metody korygowania najczęstszych co to jest środki trwałe nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w oddziałach tego sektora.

Top